Reklamacje

REKLAMACJE (wyciąg z regulaminu)

5. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.

5.2. Sprzedawca z obligowany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

5.3. Reklamacje Klient może złożyć poprzez:

5.3.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres biuro@bato.pl

5.3.2 w formie pisemnej na adres: TK BATO Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki

5.4. W opisie reklamacji klient winien podać: informacje dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzanie Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, danych kontaktowych składającego reklamację.

5.5. Sprzedawca winien ustosunkować się do składanej reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamacji.

5.6. W przypadku gdy Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta i Produkt będzie musiał zostać dostarczony do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie Produktu na koszt Sprzedawcy na adres TK BATO Sp. z o.o., ul. Przemysłowa 2, 26-670 Pionki